Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

Lata akademickie: 2021-2022, 2022-23, 2023-24

back to main


UWAGA

Szanowni Państwo,

Ta strona jest moją stroną prywatną. Obsługę zajęć, tak zdalnych, jak i w bezpośrednim kontakcie, prowadzę przez MS Teams. Dlatego proszę śledzić informacje podawane przez Teams oraz swoje studenckie adresy e-mailowe w domenie sggw.edu.pl. Tutaj udostępniam niektóre dokumenty przydatne do zajęć, wyłącznie dla ułatwienia.

Nowe informacje są oznaczone ikonką przez trzy dni, a później przez dwa tygodnie od daty ogłoszenia.

Leszek Chmielewski
2021.12.22

IMPORTANT

Dear Vistors,

This page is my private page. The maintenance of courses, local as well as remote, is carried out in MS Teams. Therefore please watch the information given through Teams and your students' e-mail addresses in the domain sggw.edu.pl. Here I provide some documents which are useful in your participation in the courses, only to make things easier.

New informations are marked with the icon for three days, and then with for two weeks from the day of their announcement.

Leszek Chmielewski
2023.10.04


Spis treści - Contents


Konsultacje

Rok akademicki 2023/24, semestr letni:

pokój 3/37B.

Poza tym, jestem dostępny pod telefonem i w MS Teams w godzinach dziennych, oraz pod adresem e-mailowym (dane tutaj, preferuję e-mail służbowy).

Consulting hours

Academic year 2023/24, summer semester:

room 3/37B.

Besides this, I am accessible by phone and in MS Teams at day hours, and by e-mail (data here, business e-mail is preferred).


Seminarium dyplomowe

Wykłady i materiały

Klasa wspierająca pisanie pracy dyplomowej w systemie LaTeX

Większość studentów pisze prace dyplomowe w edytorach wspierających format .doc lub .docx posługując się wzorcem z Zarządzenia Rektora. Można także napisać pracę w systemie LaTeX. Ułatwia to klasa SGGW-thesis.

W udostępnionym archiwum ZIP znajduje się plik klasy SGGW-thesis.cls oraz praca inżynierska p. Łukasza Adamczyka zawierająca jej opis. Praca jest zgodna z wymaganiami SGGW. Sama praca została napisana z użyciem klasy, którą opisuje. Źródło pracy jest również udostępnione i stanowi ono samo w sobie przykład pracy napisanej w LaTeXu.

W pracy opisano między innymi sposób instalacji klasy w lokalnym systemie LaTeX w komputerze dyplomanta. Najłatwiejszą wersją instalacji jest umieszczenie pliku klasy i plików pomocniczych (np. obrazy, plik bibliografii) w tym samym katalogu, w którym znajduje się edytowana praca.

Klasy można użyć do napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Klasa jest aktualizowana dla zachowania zgodności z wymaganiami SGGW oraz konserwowana technicznie. Zmiany wprowadzanie w kolejnych wersjach są opisane w pliku klasy SGGW-thesis.cls, a od wersji 1.06 w pliku readme.


Wizualizacja danych

Wykłady

Materiały


Odporne metody analizy obrazów (fakultet)

Wykłady

Materiały


Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Wykłady


LaTeX po polsku

Wykłady

Materiały


LaTeX in English

Lectures

Materials


Dawniejsze semestry

Do zimy 2019-20 w każdym semestrze tworzyłem nową stronę. Od lata 2019-2020 nie robię już takiego podziału.

Zima 2019-20 | Lato 2018-19 | Zima 2018-19 | Lato 2017-18 | Zima 2017-18 | Lato 2016-17 | Zima 2016-17 | Lato 2015-16 | Zima 2015-16 | Lato 2014-15 | Zima 2014-15 | Lato 2013-14 | Zima 2013-14 | Lato 2012-13 | Zima 2012-13 | Lato 2011-12 | Zima 2011-12
back to main
Updated:
stat4u